www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608923
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według załączonego wzoru

(druk do pobrania).

 

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.

 

3. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (0-89) 6760734.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami). Uchwała Nr XXXVIII/186/05 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 17, poz. 450).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1. Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

2. Odbiór decyzji może być:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

3. Wniosek o podział nieruchomości powinien zawierać:

 

- nr działki, obręb, miejscowość,

 

- nr księgi wieczystej,

 

- informacje o okresie użytkowania wieczystego.

 

4. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 2041 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny