www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608926
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

 

Wydanie decyzji

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 307

Telefon (0-89) 6760737.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

Wymagane opłaty:

Brak opłat.

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Termin i tryb realizacji odpowiedzi zależny od postępu robót geodezyjnych.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1. Wnioski o podział nieruchomości można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

Odebrać decyzję można:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

2. Wniosek o podział nieruchomości powinien zawierać:

 

- oznaczenie miejsca podziału: nr działki, obręb, miejscowość,

 

- imię i nazwisko prawnego właściciela, współwłaściciela,

 

- cel podziału.

 

3. Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

 

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

 

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

 

- wstępny projekt podziału,

 

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.

 

4. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2016-10-18, 2034 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny