www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787617
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

Wpis do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A /B (druk do pobrania).

 

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

 

4. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk do pobrania)

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 116

Telefon: (0-89) 6760716.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

 

Wymagane opłaty:

Wpis do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Wydana zostaje decyzja administracyjna.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru wyborców przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Ostródzie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:

 

- stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,

 

- nigdzie niezamieszkałych, stale przebywających na obszarze gminy,

 

- zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

 

2. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2011-08-19, 1668 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny