www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608905
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Uchwała Nr LVI/212/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

Uchwała Nr LVI/212/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

 

      Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy uchwala:

 

      § 1. Postanawia się w całości nie uwzględnić uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.

 

      § 2. 1. Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

      2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVI/212/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 maja 2006r.

 

Lista uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec w trybie przepisów art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087).

 

 

Lp.

Wnoszący uwagi

Przedmiot wniesionej uwagi

Stanowisko Wójta Gminy Ostróda w sprawie wniesionej uwagi

Instytucja

adres

1.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

10-089 Olsztyn

Ul. Warszawska 89

pismo GDDiK w Olsztynie z dnia 07.02.2006 r. znak: GDDiK O/OL-3B/412/130.4/2004

w załączeniu

nie uwzględnić

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVI/212/06

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 30 maja 2006r

 

Uzasadnienie do uchwały

 

      1. Wnoszący uwagę do projektu planu:

 

   a) nie wyraża zgody na lokalizację terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w strefie, gdzie będą „zdaniem Oddziału” przekroczone dopuszczalne normy hałasu określone art. 113 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,

 

   b) stwierdza, że lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jest niezgodna z art. 5 ust. 1 pkt. 1 e) ustawy Prawo budowlane,

 

   c) powyższa sytuacja wymaga wg GDDKiA Oddział w Olsztynie, prewencyjnego odsuwania nieprzekraczalnych linii zabudowy od przedmiotowej drogi krajowej na odległość wynikającą z wykonanych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie „wielu Raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko”.

 

      2. Rozpatrując wniesioną do zmiany planu w/w uwagę Rada Gminy Ostróda stwierdza, co następuje:

 

   a) organem właściwym do wykonywania przepisów prawa ochrony środowiska w sprawie jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

 

   b) organem właściwym do wykonywania przepisów prawa budowlanego w sprawie jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski a nie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

 

   c) instytucja prawna sporządzania przywołanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie „wielu Raportów o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” jest regulowana właściwymi przepisami prawa ochrony środowiska i nie występuje w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego regulowanej właściwymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 

   d) organ błędnie interpretuje przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jako swoje uprawnienie do regulowania odległości zabudowy od drogi krajowej wobec właścicieli nieruchomości. Tymczasem norma przepisów art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa wyłącznie ograniczenie wykonywania prawa własności nie-ruchomości przez właściciela, nie powodujące konieczności wypłaty odszkodowania na jego rzecz ze strony władzy publicznej z tytułu planowanej inwestycji drogowej. Natomiast każde żądanie powiększenia odległości lokalizowania zabudowy od w/w inwestycji wymaga właściwego materialnie i prawnie uzasadnienia naruszenia ograniczenia wykonywania prawa własności nieruchomości oraz ustalenia z tego tytułu słusznego odszkodowania ze strony władzy publicznej. Nie ma zatem w polskim systemie prawno-ustrojowym czegoś takiego jak ograniczenie wykonywania prawa własności nieruchomości z tytułu inwestycji celu publicznego bez odszkodowania.

 

      3. Zważywszy w sprawie stan faktyczny i prawny Rada Gminy Ostróda stwierdza, że przedmiotowy projekt planu:

 

   a) nie narusza interesu prawnego ani uprawnień wnoszącego uwagę,

 

   b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przepisami o drogach publicznych i o ochronie środowiska. Natomiast stanowisko zawarte we wniesionej uwadze przekracza ustawowe właściwości organu ją wnoszącego i narusza obowiązujące przepisy prawne.

 

      4. W tym stanie rzeczy Rada Gminy Ostróda postanowiła nie uwzględnić treści uwagi.data publikacji: 2006-06-13, ostatnia aktualizacja: 2006-06-13, 1898 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny