Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„: zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.

Nasz znak: RGP.6220.22.2016                                     Ostróda, 4 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 
Zawiadamiam
strony postępowania,
 
że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„:
-zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
-uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
-uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.
 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami przez które przebiega inwestycja oraz położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Durąg.
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6773