Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Ostróda, 8 września 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”,
 
został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6597