Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2015 r.
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 26.11.2015r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6150