Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku CEIDG-1
 
 
 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

 
Wymagane opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG wznowienia działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego
 
 Tryb odwoławczy:
 Brak
 
 Uwagi:
1. Wniosek o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć:
 
- on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
 
2. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu złożenia wniosku.
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2552