Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Wymagane dokumenty:

1. Oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres.

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

3. Określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

4. Informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

5. Informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków.

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem.

8. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej.

9. Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych 

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 313

Tel.(089) 6760733.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity - Dz. U. z 2006r Nr.123 poz. 858 ). Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, część III poz. 44).

 

Wymagane opłaty:

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę skarbową w wysokości 616 zł., którą należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1564