Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych

Zobowiązane podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
 
Wymagane dokumenty:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane:

- składać, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DN-1) a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy Ostróda.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1420