Roz這瞠nie na raty zap豉ty podatku lub zaleg這軼i podatkowej

Roz這瞠nie na raty zap豉ty podatku lub zaleg這軼i podatkowej

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o roz這瞠nie na raty powinien zawiera co najmniej tre嗆 膨dania, wskazanie osoby, od której pochodzi (imi, nazwisko) oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwyk貫go pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i) lub adres do dor璚ze w kraju, identyfikator podatkowy. Wniosek powinien ponadto zawiera proponowane wysoko軼i i terminy p豉tno軼i rat podatku np. miesi璚zne raty w kwocie ... p豉tne do ostatniego dnia ka盥ego miesi帷a) oraz uzasadnienie.

 

2. W przypadku wniosku pochodz帷ego od przedsi瑿iorcy, nale篡 za陰czy:

- wszystkie za鈍iadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega si o pomoc oraz w ci庵u 2 poprzedzaj帷ych go lat, albo o鈍iadczenie o wielko軼i pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o鈍iadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; druk - Formularz o鈍iadczenie

- informacje niezb璠ne do udzielenia pomocy de minimis, dotycz帷e w szczególno軼i wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wielko軼i i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj帷ych si do obj璚ia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowi帷ym za陰cznik do rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj帷y si o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporz康zane zgodnie z przepisami o rachunkowo軼i.

 

3. W przypadku wniosku dotycz帷ego pomocy w rolnictwie wnioskodawca jest obowi您any do przed這瞠nia:

 

- za鈍iadcze o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzyma w roku, w którym ubiega si o pomoc, oraz w ci庵u 2 poprzedzaj帷ych go lat obrotowych, albo o鈍iadczenia o wielko軼i pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo o鈍iadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; druk - Formularz o鈍iadczenie

- informacji niezb璠nych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotycz帷ych w szczególno軼i wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wielko軼i i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj帷ych si do obj璚ia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - na formularzu stanowi帷ym za陰cznik do rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji sk豉danych przez podmioty ubiegaj帷e si o pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie ( Dz.U. Nr 121, poz. 810). 

 

Jednostka prowadz帷a spraw:
 Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302
Telefon 89 676 07 66
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post瘼owaniu w sprawach dotycz帷ych pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z pó幡. zm.)
 
Rozporz康zenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj帷y si o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z pó幡. zm.)
 
Rozporz康zenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji sk豉danych przez podmioty ubiegaj帷e si o pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
 

 

Wymagane op豉ty:

Brak op豉t.

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji w terminie okre郵onym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zb璠nej zw這ki, nie pó幡iej ni w terminie 1 miesi帷a od dnia z這瞠nia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie pó幡iej ni  w ci庵u 2 miesi璚y od dnia wszcz璚ia post瘼owania. Decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu post瘼owania podatkowego, na podstawie ca這kszta速u materia逝 dowodowego zgromadzonego w sprawie. W toku post瘼owania organ podatkowy, w oparciu o art. 155 Ordynacji podatkowej, mo瞠 wezwa stron lub inne osoby do z這瞠nia wyja郾ie, zezna lub dokonania okre郵onej czynno軼i osobi軼ie, przez pe軟omocnika lub na pi鄉ie, je瞠li jest to niezb璠ne dla wyja郾ienia stanu faktycznego lub rozstrzygni璚ia sprawy.

 

Tryb odwo豉wczy:

Odwo豉nie wnosi si do Samorz康owego Kolegium Odwo豉wczego w Elbl庵u za po鈔ednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia decyzji stronie. Odwo豉nie powinno zawiera zarzuty przeciw decyzji, okre郵a istot i zakres 膨dania b璠帷ego przedmiotem odwo豉nia oraz wskazywa dowody uzasadniaj帷e 膨danie. Odwo豉nie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesy豉ne organowi odwo豉wczemu bez zb璠nej zw這ki, jednak nie pó幡iej ni w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba 瞠 zas逝guje na uwzgl璠nienie w ca這軼i.

 

Uwagi:

1. Je瞠li podanie nie spe軟ia wymogów okre郵onych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnosz帷ego podanie do usuni璚ia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, 瞠 niewype軟ienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Je瞠li podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia, bez dokonywania w/w wezwania.

 

2. W razie wydania decyzji o roz這瞠niu na raty zap豉ty podatku lub zaleg這軼i podatkowej nowym terminem p豉tno軼i jest dzie, w którym zgodnie z decyzj, powinna nast徙i zap豉ta poszczególnych rat, na jakie zosta roz這穎ny podatek lub zaleg這嗆 podatkowa wraz z odsetkami za zw這k.

 

3. W przypadku niedotrzymania terminu p豉tno軼i którejkolwiek z rat, na jakie zosta roz這穎ny podatek lub zaleg這嗆 podatkowa, nast瘼uje z mocy prawa wyga郾i璚ie wydanej decyzji w cz窷ci dotycz帷ej raty niezap豉conej w terminie p豉tno軼i. W razie niedotrzymania terminu p豉tno軼i trzech kolejnych rat, na jakie zosta roz這穎ny podatek lub zaleg這嗆 podatkowa, nast瘼uje z mocy prawa wyga郾i璚ie decyzji o roz這瞠niu na raty w zakresie wszystkich niezap豉conych rat.

 

4. Decyzj mo積a odebra osobi軼ie, najcz窷ciej jednak jest dor璚zana przez poczt, za zwrotnym po鈍iadczeniem odbioru.

 

5. Roz這瞠nie na raty zap豉ty podatku lub zaleg這軼i podatkowej powoduje naliczenie op豉ty prolongacyjnej.

 

6. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pó幡. zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomo軼i w terminie do dnia 31 maja roku nast瘼nego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, którym w zakresie podatków lub op豉t udzielono ulg, odrocze, umorze lub roz這穎no sp豉t na raty w kwocie przewy窺zaj帷ej 500,- z, wraz ze wskazaniem wysoko軼i umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak równie wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostr鏚a
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artyku逝 to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1353