Opłata miejscowa

Opłata miejscowa
 
Informacje ogólne:
 
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, lub w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status ochrony uzdrowiskowej, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
 
Opłaty miejscowej nie pobiera się:
 
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
2) od osób przebywających w szpitalach;
 
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
 
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Informacje szczegółowe:
Na terenie Gminy Ostróda opłata miejscowa jest pobierana w następujących miejscowościach: STARE JABŁONKI, OSTROWIN, KLONOWO, WAŁDOWO, WYSOKA WIEŚ, KAJKOWO, KRAPLEWO.
 
Wysokość opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 2,18 zł.
 
Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej zostali wyznaczeni prowadzący hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy zakwaterowań, pola namiotowe lub inne podobne obiekty.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2014 r. poz. 849  z późn. zm.)
 
 
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1350