www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5183403
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Tryb i sposób załatwiania spraw

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
data publikacji: 2006-09-08, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1900 odsłon   Strona gotowa do druku
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
data publikacji: 2015-03-30, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 486 odsłon   Strona gotowa do druku
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL
data publikacji: 2015-03-19, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 657 odsłon   Strona gotowa do druku
Wymiana dowodu osobistego
data publikacji: 2006-12-13, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 5658 odsłon   Strona gotowa do druku
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt stały i czasowy)
data publikacji: 2015-04-01, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 396 odsłon   Strona gotowa do druku
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
data publikacji: 2015-04-01, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 383 odsłon   Strona gotowa do druku
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy / wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy
data publikacji: 2006-09-20, ostatnia aktualizacja: 2015-09-16, 1670 odsłon   Strona gotowa do druku
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące (nie dotyczy cudzoziemców)
data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 417 odsłon   Strona gotowa do druku
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 495 odsłon   Strona gotowa do druku
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu
data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 409 odsłon   Strona gotowa do druku
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 374 odsłon   Strona gotowa do druku
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Ostróda
data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 411 odsłon   Strona gotowa do druku
Wpis do rejestru wyborców
data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2011-08-19, 1559 odsłon   Strona gotowa do druku
Zgłoszenie działalności gospodarczej.
data publikacji: 2004-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 2916 odsłon   Strona gotowa do druku
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
data publikacji: 2004-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 2013 odsłon   Strona gotowa do druku
Likwidacja działalności gospodarczej.
data publikacji: 2004-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 2072 odsłon   Strona gotowa do druku
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
data publikacji: 2009-09-08, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1131 odsłon   Strona gotowa do druku
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
data publikacji: 2009-09-08, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1060 odsłon   Strona gotowa do druku
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
data publikacji: 2006-09-11, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1655 odsłon   Strona gotowa do druku
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
data publikacji: 2006-07-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1655 odsłon   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
data publikacji: 2006-11-29, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1478 odsłon   Strona gotowa do druku
Petycje - informacje
data publikacji: 2015-10-19, ostatnia aktualizacja: 2017-01-17, 361 odsłon   Strona gotowa do druku
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2014-02-26, 1920 odsłon   Strona gotowa do druku
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
data publikacji: 2008-09-18, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 2304 odsłon   Strona gotowa do druku
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne - przepisy obowiązujące od 17.06.2017r.
data publikacji: 2017-06-08, ostatnia aktualizacja: 2017-06-08, 35 odsłon   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2017-01-10, 2274 odsłon   Strona gotowa do druku
Zaświadczenie, że przeznaczenie działki do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i znajduje się poza obszarem Natury 2000.
data publikacji: 2009-09-21, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 1518 odsłon   Strona gotowa do druku
Opłata skarbowa
data publikacji: 2007-01-11, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 2644 odsłon   Strona gotowa do druku
Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2016-05-11, 2339 odsłon   Strona gotowa do druku
Decyzja o warunkach zabudowy
data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2017-06-08, 4278 odsłon   Strona gotowa do druku
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
data publikacji: 2014-09-02, ostatnia aktualizacja: 2017-06-08, 502 odsłon   Strona gotowa do druku
Podział nieruchomości
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2016-10-18, 1964 odsłon   Strona gotowa do druku
Numeracja porządkowa nieruchomości Wydanie zawiadomienia
data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2013-06-14, 1749 odsłon   Strona gotowa do druku
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2017-03-28, 2009 odsłon   Strona gotowa do druku
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji
data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 1978 odsłon   Strona gotowa do druku
Referat Oświaty, Kultury i Sportu
data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2014-02-26, 1653 odsłon   Strona gotowa do druku
Dofinansowanie kosztów za przygotowanie zawodowe młodocianych
data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-13, 2161 odsłon   Strona gotowa do druku
Przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne
data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-13, 2389 odsłon   Strona gotowa do druku
Referat Gospodarki Komunalnej
data publikacji: 2014-09-02, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 400 odsłon   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
data publikacji: 2007-06-13, ostatnia aktualizacja: 2017-02-09, 1372 odsłon   Strona gotowa do druku
Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
data publikacji: 2006-12-13, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 1627 odsłon   Strona gotowa do druku
Zezwolenie na pochowanie zwłok na cmentarzu komunalnym
data publikacji: 2007-01-11, ostatnia aktualizacja: 2015-01-21, 1658 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest
data publikacji: 2008-03-14, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 1985 odsłon   Strona gotowa do druku
Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.
data publikacji: 2009-07-07, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 1089 odsłon   Strona gotowa do druku
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
data publikacji: 2006-12-13, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1526 odsłon   Strona gotowa do druku
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
data publikacji: 2007-05-31, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1726 odsłon   Strona gotowa do druku
Referat Finansowy
data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2014-02-26, 1716 odsłon   Strona gotowa do druku
Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 3789 odsłon   Strona gotowa do druku
Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1782 odsłon   Strona gotowa do druku
Zobowiązanie podatkowe w podatku leśnym osób prawnych
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1512 odsłon   Strona gotowa do druku
Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych
data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1904 odsłon   Strona gotowa do druku
Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1888 odsłon   Strona gotowa do druku
Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku leśnym osób fizycznych
data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1416 odsłon   Strona gotowa do druku
Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych
data publikacji: 2007-01-15, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1579 odsłon   Strona gotowa do druku
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
data publikacji: 2008-03-07, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1300 odsłon   Strona gotowa do druku
Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
data publikacji: 2007-01-15, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1516 odsłon   Strona gotowa do druku
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
data publikacji: 2007-01-15, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1575 odsłon   Strona gotowa do druku
Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.
data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1478 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej
data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1508 odsłon   Strona gotowa do druku
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.
data publikacji: 2007-01-15, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1479 odsłon   Strona gotowa do druku
Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 1496 odsłon   Strona gotowa do druku
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 2200 odsłon   Strona gotowa do druku
Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i oświadczeń o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
data publikacji: 2013-01-16, ostatnia aktualizacja: 2016-12-02, 735 odsłon   Strona gotowa do druku
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
data publikacji: 2007-02-19, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 1554 odsłon   Strona gotowa do druku
Opłata eksploatacyjna za 2015 r.
data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 2209 odsłon   Strona gotowa do druku
Opłata eksploatacyjna za 2016 r.
data publikacji: 2015-12-30, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 280 odsłon   Strona gotowa do druku
Opłata miejscowa
data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 1566 odsłon   Strona gotowa do druku
Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w zakresie przepisów prawnych dotyczących danin publicznych, dla których wymiaru, poboru i egzekucji właściwy jest Wójt Gminy.
data publikacji: 2008-02-27, ostatnia aktualizacja: 2012-12-13, 1332 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny