Ostróda, 4 września 2018 r.                                                  Nasz znak: RGP.6840.16.2017
 
I n f o r m a c j a
 
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. podaję do publicznej wiadomości następującą informację:w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) -
 
 
    1. Dnia 24 sierpnia 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha.
 
 
    2. Działka ew. Nr 204, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW EL1O/00018806/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 
    5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204 do przetargu wynosiła 160.000,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
 
    6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
, w okresie od 4 września 2018 r. do 12 września 2018 r. www.bip.gminaostroda.pl    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.16.2017                                         Ostróda, 21 sierpnia 2018 r.
 
LISTA

osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204 o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    Brak osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
    Komisja przetargowa (powołana zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 sierpnia 2018 r.):
 
  1. Przewodniczący komisji: Artur Lewartowski
  2. Członek komisji: Łucja Fafińska
  3. Członek komisji: Agnieszka Szczekało
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.08.2018, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 192

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338430
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved