Informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu

 

W ramach rozstrzygniętego konkursu Wójt  Gminy Ostróda zarządzeniem  Nr 77/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. powierzył  Pani Elżbiecie  Mral pełnienie funkcji Dyrektora Przedszkola Samorządowego w  Starych Jabłonkach na okres 5 lat.

 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

 

2/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 

4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

 

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póxn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

7/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

8/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm./ Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

 

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

 

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

 

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

 

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikującego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz.U. Nr 89, poz.826 z późn. zm./,

 

7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r. Nr 97, 674 z późn. zm./, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm./,

 

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

12/ informację o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 30 lipca 1990 r.

 

- w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. (zgodnie ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / T.j. Dz.U. z 2007r., Nr 63, poz. 425

z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs” w terminie do dnia 06 lipca 2009r. do godziny 15:00, na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostróda.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.06.2009, ostatnia aktualizacja: 03.09.2009, odsłon: 885

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10747188
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved