INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko pracy Główny księgowy

 

w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Marta Matyla  zamieszkała w Morągu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i znajomością przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu.

 

30 października 2009 r.

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Jan Waldemar Ignaczewski

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI KOMUNALNEJ W OSTRÓDZIE

 

1.Wymagania niezbędne:

 

a) jest obywatelem polskim,

b) ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

d) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, księgowość i finanse),

e) posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

f) bardzo dobra znajomość przepisów księgowo - podatkowych, prawa bilansowego,

g) znajomość ustawy o finansach publicznych oraz zagadnień związanych

z dyscypliną finansów publicznych i wydatkowaniem publicznych środków finansowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) prowadzenie księgowości w jednostkach lub zakładach budżetowych,

b) znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych i ubezpieczeń społecznych,

c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

d) obsługa komputera, Internetu, urządzeń biurowych,

e) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowo - księgowych pod względem formalno - rachunkowym oraz ich klasyfikowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie klasyfikacji budżetowej i zasadami rachunkowości

i obowiązującą klasyfikacją budżetową

b) Prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych dla obsługi zakładu zgodnie

z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową.

c) Przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

d) Weryfikacje planów finansowych.

e) Bieżąca analiza budżetu oraz kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej.

f) Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków

i dochodów w terminach i na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

g) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia w użytkowaniu, środków trwałych, dokonywanie okresowych (kwartalnych) uzgodnień stanów z osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek zakładu.

h) Rozliczenie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego - zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

i) Terminowa realizacja wydatków budżetowych oraz ich bieżąca kontrola w celu realizacji zgodnie z planem finansowym.

j) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych.

k) Ewidencja księgowa operacji gospodarczych zakładu budżetowego.

l) Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 45 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) życiorys - curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /ksero dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów/,

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

i) zaświadczenie (oświadczenie) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w terminie do dnia 27 października 2009 r., godz. 15.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie w dniu 27 października 2009 r. o godz. 1515.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 676 07 93.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Sporządził/a: Jan Ignaczewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.10.2009, ostatnia aktualizacja: 30.10.2009, odsłon: 981

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746618
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved