Fn . 3028/ 04 / 06                                                Ostróda dnia 25 październik 2006 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres III kwartału 2006 r.

 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz.2104 / Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

 

W okresie III kwartałów 2006 roku do budżetu gminy wpłynęło 24.254.782 zł. co stanowi 72.2 % prognozy rocznej.

Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów jest niższy od wskaźnika normowego, ponieważ w prognozie rocznej dochodów zostały ujęte wpływy z funduszy strukturalnych, które będą do uzyskania w IV kwartale 2006 roku.

Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły 5.796.574 zł. tj. 76,5 % planu rocznego. W głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, ich udział to 98,8 %. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel w III kwartale 2006 roku wyniosła 5.377.270 zł. Realizacja dochodów z tego źródła była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 924.070 zł. tj. 85,2 % planu rocznego.

Otrzymane środki z powyższego tytułu są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, a mimo to nie są wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych. Jest to bardzo widoczne i odczuwalne przy wypłacie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendium dla uczniów.

Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne wyniosły 8.880.114 zł. co daje 78,5 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy za III kwartały wyniosły 7.555.367 zł. co daje 77,4 % przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 85 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała różnie w zależności od źródła dochodów. Pod względem realizacji planu rocznego dość dobrze wypada osiągnięcie wpływów z podatku od nieruchomości. Gorzej przebiegała realizacja podatku rolnego od osób prawnych.

Uzyskane wpływy w III kwartale wyniosły tylko 32 % planu rocznego, z uwagi na udzielenie ulgi ustawowej z tytułu poniesienia nakładów inwestycyjnych w modernizację gospodarstwa rolnego. Stosunkowo niskie wpływy osiągnięto z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . Udziały od osób fizycznych gmina otrzymuje w formie przelewów miesięcznych z Ministerstwa Finansów, kwoty tych przelewów na przestrzeni roku były znacznie wyższe w III kwartale.

Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 441.208 zł.

z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 203.148 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 138.423 zł.

W minionym okresie nie uzyskano dochodów planowanych do pozyskania z innych źródeł między z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ są one związane z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowaniem przypadającym w znacznym stopniu na IV kwartał.

 

Ogólne wydatki gminy wyniosły 22.739.220 zł. tj. 64,7 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 20.270.288 zł . tj.70,1 % planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły 2.468.931 zł. i były znacznie niższe niż przyjęty plan roczny.

Wśród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 9.246.537 zł. tj. 74,9 % planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 5.348.083 zł. na rzecz osób, rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia, które łącznie w okresie III kwartałów wyniosły 4.137.493 zł.

Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 756.594 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli niepublicznych w Ostródzie - 107.512 zł. dofinansowanie kosztów schroniska i jadłodajni dla osób bezdomnych w Ostródzie - 20.000 zł. finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 229.500 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 158.850 zł. , dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim , realizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych - 88.000 zł. działania na rzecz piłki siatkowej w środowisku wiejskim przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto-Ola - 8.000 zł. dofinansowanie schroniska dla zwierząt - 32.940 zł. budowy strażnicy OSP w Ornowie - 30.000 zł. budowy boksu garażowego OSP Turznica -20.000 zł. lokalnego transportu świadczonego przez Komunikację Miejską 53.335 zł. sfinansowanie części wynagrodzenia pracownika Zw. Zaw. „Solidarność” 3.540 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 6.129.664 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań nałożonych na gminę.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 2.468.931 zł. zostały wydatkowane w części na sfinansowanie zobowiązań z roku 2005 zaciągniętych na: budowę mostu w Samborowie - 74.800 zł., odnowę nawierzchni drogi w Wałdowie - 25.000 zł., rozbudowę wodociągu w Brzydowie - 70.000 zł., oraz na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo 1.649.724 zł., budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny.

Nowe Siedlisko i Zwierzewo - 159.515 zł., rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki - 4.100 zł., ogrodzenie cmentarza w Kątnie - 12.600 zł., na realizację programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego - 52.373 zł., wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu OSP Reszki 122.964 zł., modernizację sali gimnastycznej w Zwierzewie - 144.461 zł., rozbudowę zaplecza świetlicy wiejskiej w Grabinie 25.000 zł., oraz na zakupy inwestycyjne: pomp ściekowych, głębinowych i sprężarek - 33.044 zł., nieruchomości na potrzeby szkoły 3.590 zł., kserokopiarek -23.939 zł., wiat przystankowych 20.862 zł.

Podstawowym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych była korzystna pożyczka na prefinansowanie projektu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1.167.208 zl., środki własne gminy - 1.084.755 zł., kredyt i pożyczka preferencyjna w łącznej wysokości 216.968 zł.

 

Sytuacja finansowa gminy na koniec III kwartału 2006 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.515.562 zł.

Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

W minionym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 347.000 zł. Łączny dług gminy na koniec III kwartału wyniósł 4.151.697 zł. z tego długoterminowy 2.984.489 zł. Są to zobowiązania niewymagalne przypadające do spłaty w latach następnych.

W omawianym okresie realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo, wydatki były dokonywane zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w planach finansowych, w wpływy z tytułu dochodów zapewniały płynność finansową. Nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej, a zatem gmina nie musiała korzystać z kredytów na pokrycie niedoborów budżetowych.

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.11.2006, ostatnia aktualizacja: 15.11.2006, odsłon: 619


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11248155
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości