Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                                      Ostróda, 16 kwietnia 2015 r.

Informacja o odwołaniu przetargu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony dnia 12 marca 2015 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. nr 76/1 o pow. 12,63 ha i nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, położonej w obrębie Ornowo – wyznaczony na dzień 17 kwietnia 2015 r. na godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda.

Przyczyną odwołania przetargu jest niespełnienie warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 5, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), tj. ogłoszenie o przetargu dla nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.

 

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.04.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.04.2015, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 584

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10776227
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved