Fn. 3028/ 06/07

Ostróda dnia 24 październik 2007r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za okres III kwartałów 2007 r.

 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249 poz.2104 / Wójt Gminy Ostróda przedkłada kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy.

 

W okresie III kwartałów 2007 roku do budżetu gminy wpłynęło 26.798.815 zł. to jest 70,9 % prognozy rocznej.

Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów jest niższy od wskaźnika normowego, ponieważ w prognozie rocznej zostały przewidziane wpływy z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, które w okresie sprawozdawczym nie zostały pozyskane.

Wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań rządowych wyniosły 5.691.370 zł. tj. 75,8 % planu rocznego. W głównej i w przeważającej mierze dotyczyły zadań z zakresu pomocy społecznej, ich udział to 94,5 %. Podstawowym zadaniem realizowanym z tych środków była wypłata świadczeń rodzinnych. Otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 5.006.723 zł. Realizacja dochodów z tego źródła była prawidłowa, gmina otrzymywała środki zgodnie z przyjętym planem i w określonych terminach.

Dotacji ceowych na realizację zadań własnych wpłynęło 1.264.716 zł. tj. 79,9 % planu rocznego.

Otrzymane środki z powyższego tytułu są wyższe od wskaźnika normowego w stosunku do planu rocznego, a mimo to nie są wystarczające na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych. Jest to bardzo widoczne i odczuwalne przy wypłacie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendium dla uczniów.

Łączne wpływy ze wszystkich źródeł określanych jako dochody własne wyniosły 10.725.029 zł. co daje 78,9 % przyjętej prognozy rocznej. Wśród dochodów własnych największe znaczenie mają podatki i opłaty. Wpływy za III kwartały wyniosły 9.211.457 zł. co daje 77,1 % przyjętego planu rocznego a ich udział w dochodach własnych wynosi 85,9 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych przebiegała prawidłowo, bowiem z ważniejszych dla gminy podatków uzyskane wskażniki realizacji są w zasadzie w normie.

Dochody własne osiągnięte z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wyniosły 664.017 zł.

z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 234.382 zł. z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych 209.696 zł.

W minionym okresie nie uzyskano dochodów planowanych do pozyskania z innych źródeł między innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ są one związane z realizacją zadań inwestycyjnych i ich finansowaniem oraz rozliczaniem w okresie póżniejszym.

 

Ogólne wydatki gminy wyniosły 23.503.297 zł. tj. 58,2 % planu rocznego z tego gros dotyczy wydatków bieżących, wyniosły one 21.957.848 zł . tj. 72,1 % planu rocznego, wydatki majątkowe wyniosły tylko 1.545.449 zł. co stanowi 15,6 % przyjętego planu.

Wśród wydatków bieżących najwyższą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które łącznie z wypłaconym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 9.934.618 zł. tj. 74,1 % planu rocznego. Były przeznaczone na pokrycie kosztów płacowych osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli.

Drugą pozycję wydatków bieżących stanowiły świadczenia społeczne, wypłacone w łącznej wysokości 6.063.081 zł. na rzecz osób , rodzin objętych pomocą społeczną. Wypłacone świadczenia to przede wszystkim zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki z tytułu urodzenia.

Wydatki przekazane w formie dotacji na podstawie zawartych umów - porozumień wyniosły 870.217 zł. i były przekazane na realizację zadań własnych takich jak: dofinansowanie kosztów przedszkoli niepublicznych w Ostródzie - 117.132 zł. dofinansowanie kosztów przejazdów świadczonych przez Komunikacje Miejską - 172.502 zł. finansowanie zadań statutowych z zakresu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborowie - 251.575 zł. w Bibliotece Publicznej w Szyldaku - 160.400 zł. , dofinansowanie schroniska dla zwierząt - 53.400 zł. budowy strażnicy OSP w Ornowie - 60.000 zł. dofinansowanie usług opiekuńczych -5.396 zł.

usług schronienia ,przygotowania posiłków - 20.000 zł. dofinansowanie wynagrodzeń pracownika Zw. Zaw.’ Solidarność’ - 3.812 zł. działań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 26.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w łącznej wysokości 5.089.932 zł. były związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i prowadzeniem obowiązkowych zadań nałożonych na gminę.

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 1.545.459 zł. zostały wydatkowane w części na sfinansowanie zobowiązań z roku 2006 zaciągniętych na: rozbudowę sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko - 264.321 zł. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Idzbarku - 43.285 zł. remont i modernizację sali gimnastycznej w Tyrowie - 397.791 zł. oraz na zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy - 23.000 zł. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej i sieci wodociągowej części gminy / aglomeracja Samborowo/ - 350.625 zł. / aglomeracja Ostróda -12.200 zł. rozbudowa sieci wodociągowej w Szyldaku - 95.307 zł. w Brzydowie - 26.731 zł. zakup i montaż wiat przystankowych - 27.816 zł. zakup samochodu z zabudową dla niepełnosprawnych - 94.276 zł. rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku - 73.200 zł. opracowanie dokumentacji na rozbudowę stacji podnoszenia ciśnienia w Wysokiej Wsi - 9.500 zł. opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie - 9.500 zł. modernizacji drogi gminnej Samborowo - Gierłoż - 16.321 zł. zakup działki pod potrzeby obsługi modernizowanego budynku koszarowego w Ostródzie - 9.456 zł. dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Ornowie - 60.000 zł. i koszty aplikacyjne składanych wniosków o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej 32.118 zł.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych były przede wszystkim środki własne w wysokości 1.397.918 zł. i preferencyjne środki kredytowe w wysokości 147.541 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec III kwartału 2007 roku jest korzystna. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.295.517 zł.

Uzyskany wynik dodatni wynika z niskiej realizacji wydatków majątkowych, planowanych na wykonanie zadań inwestycyjnych.

W minionym okresie dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 424.450 zł.

Łączny dług gminy na koniec III kwartału wyniósł 2.510.384 zł. z tego długoterminowy 2.510.030 zł. Są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w latach następnych.

Łączne należności na koniec III kwartału wyniosły 1.761.083 zł. i w 92 % dotyczą zaległości w podatkach, istniejące na kontach poszczególnych podatników.

W omawianym okresie realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo, wydatki były dokonywane zgodnie z przyjętymi zadaniami określonymi w planach finansowych, w wpływy z tytułu dochodów zapewniały płynność finansową.

Nie wystąpiło zachwianie równowagi budżetowej, a zatem gmina nie musiała korzystać z kredytów na pokrycie niedoborów budżetowych.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2007, ostatnia aktualizacja: 07.11.2007, odsłon: 973


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582383
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości