Opłata skarbowa

 

1 stycznia 2007r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), która zniosła obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela i powiązała obowiązek zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej. W obowiązującym stanie prawnym opłacie skarbowej podlega:

 

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

 

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

 

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Ustawa wyeliminowała możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty i urzędowymi blankietami wekslowymi. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się obecnie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, przy czym obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

 

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

 

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

 

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub w/w podmiocie;

 

5) od zaświadczenie nie podlegającego opłacie skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż uzasadniająca wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. Na uwagę zasługuje objęcie opłatą skarbową nowej czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji, innej niż wymieniona enumeratywnie w załączniku do ustawy, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Nowa ustawa o opłacie skarbowej zlikwidowała także opłatę administracyjną, obejmując jej przedmiot opłatą skarbową. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego podlega obecnie opłacie skarbowej, której stawki kształtują się następująco:

 

1) od wypisu:

 

a) do 5 stron - 30 zł;

 

b) powyżej 5 stron - 50 zł.

 

2) od wyrysu:

 

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł.

 

b) nie więcej niż 200 zł.

 

Sposób dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej określa natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. Nr 187, poz. 1330), które wskazuje, że składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.  Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

 

 

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 04.02.2010, odsłon: 1 419


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948106
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości