Warmi.09.67.1103

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

PN.0911-141/09

(Olsztyn, dnia 21 maja 2009 r.)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXX/178/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia - w części: § 3 ust. 6 w zakresie wyrazów: "w porozumieniu z odpowiednią Zakładową Organizacją Związkową zrzeszającą nauczycieli" oraz § 4 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów:" w porozumieniu z Zakładową Organizacją Związkową".

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Ostróda uchwaliła regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

W § 3 ust. 6 i w § 4 ust. 3 pkt 1 ustalono, iż dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektorom ustala Wójt w porozumieniu z odpowiednią Zakładową Organizacją Związkową.

Przedmiotowe zapisy w zakresie uzależniającym przyznanie dodatku motywacyjnego od uprzedniego uzyskania porozumienia z Zakładową Organizacją Związkową nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny stanowią element wynagrodzenia dyrektora szkoły, tym samym stanowią świadczenie przyznawane przez pracodawcę w ramach stosunku pracy i są czynnością z zakresu prawa pracy.

Czynności z zakresu prawa pracy dla dyrektora szkoły wykonuje Wójt, a dla nauczycieli dyrektor danej szkoły. Regulamin przed jego uchwaleniem został uzgodniony z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, do czego obliguje ustawa i brak jest podstaw prawnych do uzależniania wysokości indywidualnie przyznawanego przez pracodawcę dodatku motywacyjnego bądź funkcyjnego dla dyrektorów od wcześniejszego uzyskania porozumienia z Zakładową Organizacją Związkową.

Dlatego też przewidziana w regulaminie konieczność uzyskania porozumienia z Zakładową Organizacją Związkową ogranicza ustawową samodzielność pracodawców w sytuacji, gdy regulamin nie może odmiennie niż ustawa regulować zasad dotyczących wykonywania przez pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

 

 Przekazano do publikacji dn.26.03.2010 r.

 

Uchwała Nr XXX/178/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 marca 2009 r.

 

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17,poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1 ) oraz § 5 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. Nr 22, poz. 181, Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Dz. U. z 2007r. Nr 56, poz. 372, Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257/ w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

  1/ szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum dla której organem prowadzącym jest Gmina Ostróda,

 

  2/ dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1,

 

  3/ roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 

  4/ klasie - należy przez to rozumieć także grupę lub oddział,

 

  5/ uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

 

  6/ rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm./,

 

  7/ Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

 

  8/ Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ostróda,

 

  9/ tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia,

 

  10/ Zakładowej Organizacji Związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Ostróda i Międzyzakładową Komisją Oświaty i Wychowania NSZZ,,Solidarność”.

 

§ 2. Dodatek za wysługę lat.

 

  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

  2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

  3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

 

  4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust.2.

 

  5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 

  1/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 

  2/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

  6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

  7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 3. Dodatek motywacyjny:

 

  1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego, wysokość, którego określa się na podstawie prognozowanej kwoty na wypłatę dodatków motywacyjnych w danym roku budżetowym.

 

  2. Wysokość funduszu motywacyjnego ustala się na poziomie 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

  3. W ramach funduszu, określonego w ust. 1, dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół nalicza się w wysokości 4% od należnego im wynagrodzenia zasadniczego.

 

  4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora wynosi do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

  5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż rok szkolny.

 

  6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dyrektorom - Wójt w porozumieniu z odpowiednią Zakładową Organizacją Związkową zrzeszającą nauczycieli.

 

  7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

  8. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 

  1/ uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

 

  a/ uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

 

  b/ umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 

  c/ pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 

  2/ wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

 

  3/ posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

 

  4/ zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

 

  a/ udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 

  b/ udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 

  c/ opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 

  d/ prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 

  e/ aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

 

  5/ szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,

 

  6/ realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

 

§ 4. Dodatek funkcyjny.

 

  1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:

 

  1/ dyrektorowi szkoły podstawowej - w wysokości od 15 do 30%,

 

  2/ dyrektorowi gimnazjum i zespołu szkół - w wysokości od 20 do 40 %

 

  3/ wicedyrektorowi każdego typu szkoły - w wysokości od 10 do 20%

 

  4/ kierownikowi świetlicy - w wysokości 5%

 

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

  2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

 

  3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje ustala:

 

  1/ dla dyrektora Wójt w porozumieniu z Zakładową Organizacją Związkową,

 

  2/ dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 3-4 dyrektor szkoły.

 

§ 5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:

 

  1/ wychowawstwo klasy w szkole podstawowej - w wysokości - 50zł

 

  2/ wychowawstwo klasy w gimnazjum - w wysokości - 60zł

 

  3/ wychowawstwo w przedszkolu - w wysokości - 45 zł

 

  4/ funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2% od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

 

  2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał zajmowania stanowiska, wychowawstwa lub funkcji  z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

  3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 § 7. Dodatek za warunki pracy.

 

  1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia.

 

  2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

 

  1/ stopnia trudności, uciążliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

 

  2/ wymiaru czasu pracy realizowanych w warunkach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 8. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt.

 

  2. Biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości realizowanych zajęć lub wykonywanych zajęć dodatek wynosi:

 

  1/ za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 20% stawki godzinowej, za faktycznie przeprowadzone godziny,

 

 2/ za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych - 25% stawki godzinowej, za faktycznie przeprowadzone godziny w klasach łączonych.

 

 3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

§ 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 

  1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekraczać ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

  2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

 

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

 

  2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się mnożąc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin przez 4, 16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć od 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

 

  1/ zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

 

  2/ wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

 

  3/ chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.

 

  4. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

 

§ 11. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

 

§ 12. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala dyrektor szkoły w takiej samej wysokości jak za jedną godzinę ponadwymiarową obliczaną na zasadach określonych w § 10 ust. 1.

 

§ 13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Iwona Derbin
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 23.03.2009, ostatnia aktualizacja: 26.03.2010, odsłon: 1 267


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745694
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości