Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym

w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Monika Klimowska zamieszkała w Tyrowie.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższy wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się dużą wiedzą na temat Systemu Zarządzania Jakością, dobrą znajomością przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i ustaw dot. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 

10 marca 2009 r.

Wójt Gminy Ostróda

 Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

 

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM (Biuro Obsługi Interesanta).

nazwa stanowiska pracy

w

Urzędzie Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

    

1. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie wyższe lub średnie,

 

b) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji samorządowej minimum 1 rok,

 

c) znajomość zagadnień ISO( System Zarządzania Jakością w Administracji Publicznej),

 

d) biegła umiejętność obsługi komputera,

 

e) znajomość przepisów prawa w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

b) samodzielność i komunikatywność,

 

c) mile widziana znajomość języka obcego.

            

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- obsługa interesantów w zakresie: wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków, podań i przekazywanie referatom celem ich załatwienia,

 

- wydawanie zaświadczeń podatkowych i oświadczeń zgodnych z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,

 

- udzielanie informacji i wskazywanie kompetentnych osób i miejsca do załatwienia sprawy,

 

- udzielanie informacji z zakresu prawa miejscowego,

 

- umieszczanie różnego rodzaju ogłoszeń na tablicy informacyjnej urzędu na okres przewidziany przepisami prawa, - uzupełnianie brakujących wzorów druków i materiałów instruktażowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych,

 

- prowadzenie dokumentacji ISO,

    

- obsługa centrali telefonicznej(łączenie rozmów),

 

- obsługa kserokopiarki, wnioskowanie o zakup części zamiennych oraz naprawy kopiarki,

 

- prowadzenie ewidencji rozmów telefonicznych,

 

- zbieranie informacji o pracy urzędu (ankiety),

 

- wysyłanie korespondencji i przesyłek,

 

- dysponowanie materiałami biurowymi, nadzór nad magazynem materiałów biurowych,

 

- inne prace zlecone.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

 

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowych przebiegu pracy zawodowej,

 

c) list motywacyjny,

 

d) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

 

e) kserokopie świadectw pracy,

 

f) oryginał kwestionariusza osobowego,

 

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych,

 

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ref. Organizacyjnym (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do dnia 23 lutego 2009 r. do godz. 1500. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1,

14-100 Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Kwestionariusz osobowy

 

 

Ostróda, 09 lutego 2009

                              

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 09.02.2009, ostatnia aktualizacja: 10.03.2009, odsłon: 2 966

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10747043
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved