Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda

 

Wójt Gminy Ostróda informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany Pan Jan Waldemar Ignaczewski zamieszkały w Ostródzie.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i znajomością przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu.

 

09.09.2009 r.

Wójt Gminy Ostróda

 Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej /

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

nazwa stanowiska pracy

w

Urzędzie Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

1. Wymagania niezbędne:

            

a) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: techniczny, ekonomiczny),

 

b) co najmniej pięcioletni staż pracy w zakładzie o podobnym charakterze w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 

c) obywatelstwo polskie,

 

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

e) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 

f) znajomość funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,

 

g) znajomość ustaw: o finansach publicznych, gospodarce komunalnej, prawo zamówień publicznych,

 

h) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania zakładu tj. struktura kadrowa zakładu, wyposażenie i opis technicznego zarysu funkcjonowania zakładu.

 

Informacje niezbędne do sporządzenia koncepcji:

 

Zakres działania zakładu to: obsługa komunalna gminy, prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności:

 

1. eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym;

 

2. eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w tym burzowej;

 

3. wszelkie działania dotyczące zawierania umów oraz rozliczania odbiorców wody i dostawców ścieków, informacje w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków.

 

Na terenie gminy znajduje się:

 

- 20 stacji uzdatniania wody,

 

- 3 hydrofornie,

 

-3 hydrofornie znajdujące się w rezerwie i jako punkty obserwacyjne,

 

-45 studni głębinowych,

 

-sieci wodociągowe 226,4 km,

 

-przyłącza wodociągowego 60,8 km,

 

- ilości odczytywanych wodomierzy 4.918,

 

- ilość rozliczeń ryczałtowych 259,

 

- 5 oczyszczalni ścieków,

 

-101 przepompowni ścieków gminy,

 

- 6 lokalnych przepompowni „obcych”,

 

- 124,4 km sieci kanalizacyjnych,

 

- 21,7 km przyłączy kanalizacyjnych.

 

- średnioroczne zużycie wody 538.000 m3

 

- średnioroczna ilość odprowadzonych ścieków 371.000 m3

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

b) samodzielność i komunikatywność,

 

c) umiejętność opracowywania planu finansowego,

 

d) dobra organizacja pracy,

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, zarządzania zespołem ludzi oraz wiedzy i doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków unijnych.

            

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,

 

b) podejmowanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy decyzji,

 

c) opracowywanie projektów i planów uwzględniających rozwiązanie istotnych dla gminy problemów,

 

d) opracowywanie projektu planu finansowego Zakładu,

 

e) zawieranie umów dotyczących realizacji usług i świadczeń w zakresie działania Zakładu,

 

f) prowadzenie polityki kadrowej,

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowych przebiegu pracy zawodowej,

 

b) list motywacyjny,

 

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

 

d) kserokopie świadectw pracy,

 

e) oryginał kwestionariusza osobowego,

 

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych,

 

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

h) pisemna koncepcja funkcjonowania zakładu komunalnego w tym:

 

- struktura organizacyjna,

 

- niezbędne zapotrzebowanie rzeczowe,

 

- stan zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w terminie do dnia 7 września 2009r. do godz. 1500.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.Nr 223, poz. 1458)”.

 

  

Ostróda, 26 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 26.08.2009, ostatnia aktualizacja: 09.09.2009, odsłon: 1 130

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10747507
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved