Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Agnieszka Raczyńska zamieszkała w Pietrzwałdzie.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania, które zostały przedstawione w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawie o ochronie danych osobowych.

 

03 stycznia 2008 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/.

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko

Referenta w Referacie Spraw Obywatelskich

Urzędu Gminy Ostróda

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Jolanta Koszczał

Lubajny

2.

Agnieszka Raczyńska

Pietrzwałd

 

 

13.12.2007r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

..........................................................

/data, podpis osoby upoważnionej

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Referenta w ref. spraw obywatelskich

nazwa stanowiska pracy 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a. wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku administracyjnym,

 

b. doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej minimum 2 lata,

 

c. biegła umiejętność obsługi komputera,

 

d. znajomość przepisów prawa w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, dowodów osobistych i rozporządzeń wykonawczych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o zbiórkach publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

b. samodzielność i komunikatywność,

 

c. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

 

d. mile widziana znajomość języka obcego.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

 

b. wydanie potwierdzenia złożenia wniosku,

 

c. obsługa programu komputerowego służącego do wprowadzania danych niezbędnych do wydania dowodu osobistego,

 

d. wydawanie dowodów osobistych,

 

e. przyjmowanie zgłoszeń o utracie i odnalezieniu dowodu osobistego,

 

f. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych,

 

g. nanoszenie numerów wystawionych dowodów osobistych do komputerowej bazy danych i na kom,

 

h. przekazywanie kopert osobowych do innych jednostek na terenie kraju,

 

i. wydawanie zaświadczeń i odpisów akt ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

 

j. wydawanie zaświadczeń zameldowania i wymeldowania,

 

k. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

 

l. sporządzanie spisów wyborców oraz wykazów osób dla uprawnionych organów i instytucji,

 

m. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na zbiórki publicznej i imprez masowej.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a. życiorys (CV)

 

b. list motywacyjny

 

c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

 

d. kwestionariusz osobowy

 

e. oświadczenie o niekaralności

 

f. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ref. Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 04 grudnia 2007r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 1 478

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10903437
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved