Ostróda, 29 czerwca   2010

 

IGK-341/7/2010

Tablica ogłoszeń, BIP

 

                Dotyczy zadania: ,, Budowa kolektora głównego kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie”.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Budowa kolektora głównego kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne ,,EKOLOGIA 2”ul. Letnia 32, 87-800 Włocławek. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne ,,EKOLOGIA 2” ul. Letnia 32, 87-800 Włocławek spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 400 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

Numer

oferty

Nazwa firmy

 

 

punkty

1.

HYDRO-MIX Grzegorz Czeremcha

Frednowy 57B 14-200 Iława

220,92

3.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL” Spółka z o.o.
ul. Kopernika 8a

14-100 Ostróda

204,67

 

Ostróda: Budowa kolektora głównego kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie
Numer ogłoszenia: 164854 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora głównego kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kolektora głównego kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji ulicy Polnej w miejscowości Kajkowo - na odcinku od komór drenażowych do rowu melioracji szczegółowej zgodnie posiadaną dokumentacją techniczną przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonanie i odbioru robót Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - kolektora głównego kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300,400,500 mm i całkowitej długości L= 565 mb - wylotu betonowego Ø 500 mm wraz z umocnieniem skarp rowu darniną - wybagrowanie i nieznaczne pogłębienie rowu melioracji szczegółowej na długościok. 100mb - rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni drogi z kostki betonowej pol-bruk 40 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 4 500 zł., (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 28 czerwca 2010 godz. 10.00

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , minimum 1 zadanie, o podobnym charakterze i zakresie o wartości robót min. 170.000zł brutto (sto siedemdziesiąt tysięcy brutto): Zadania muszą być poparte dokumentami ( referencje wraz z protokołami odbioru robót) potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowiskKierownik Budowy - minimalne wymagania Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności wodno-kanalizacyjnej Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój nr 312 II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ nr 6, 7, 8

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.06.2010, ostatnia aktualizacja: 30.06.2010, odsłon: 1 198


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582269
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości