Ostróda, 29 czerwca 2010 r.

 

IGK-341/6/2010

tablica informacyjna, BIP

 

Dotyczy zadania:,, Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 2 złożona przez Varia Sp. z o.o. Reszki 7, 14-100 Ostróda Oferta złożona przez firmę Varia Sp. z o.o. Reszki 7, 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

 

 

punkty

1.

REM-BUD Paweł Komoszewski

Al. Piłsudskiego 69A 10-449 Olsztyn

 

338,75

3.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 5

14-100 Ostróda

 

 

476,42

   4.

Firma Budowlana WIKS-BUD Jerzy Sarnecki i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 8/5 Ostróda

 

 

397,83

 Ostróda: Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22


Numer ogłoszenia: 162030 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 na działce nr 154/22.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji poddasza w celu uzyskania pomieszczeń socjalnych, biurowych, sali obrad . Łączna powierzchnia użytkowa poddasza po adaptacji - 275,44 m2. Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. b/ Zakres robót na w/w zadaniu obejmuje: - wykonanie ścianek działowych - na pojedynczej konstrukcji nośnej z obustronnym dwuwarstwowym poszyciem płytami gipsowo -kartonowymi ognioodpornymi oraz wypełnieniem wełną mineralną, - wykonanie stropu - ruszt metalowy z kształtowników obłożony dwiema warstwami płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych, izolacja z wełny mineralnej oraz izolacja z folii polietyrenowej, - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł., (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 25 czerwca 2010 godz. 10.00 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Bank Pocztowy O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , minimum jedno zadanie, o podobnym charakterze i zakresie o wartości robót min. 200.000zł brutto (dwieście tysięcy brutto): Zadania muszą być poparte dokumentami ( referencje wraz z protokołami odbioru robót) potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: a). Kierownik Budowy - minimalne wymagania Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży ogólnobudowlanej Uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykażę że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości na wartość co najmniej 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, II piętro pokój 312, na pisemny wniosek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja: Załączniki 6, 7 i 8 do SIWZ

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 10.06.2010, ostatnia aktualizacja: 30.06.2010, odsłon: 1 001


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12306835
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości