Zarządzenie Nr 77/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

      Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powierzam funkcję dyrektora:

 

1/ Gimnazjum w Lipowie - Pani Annie Jadwidze Pasiecznik na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.,

 

2/ Zespołu Szkół w Samborowie - Pani Małgorzacie Barbarze Gajewskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.,

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Zarządzenie Nr 78 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora

 

 

      Na podstawie art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w uzgodnieniu z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji dyrektora:

 

   - Szkoły Podstawowej w Brzydowie Panu Markowi Ryszardowi Parolowi na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.

 

   - Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie Panu Waldemarowi Zagórnemu na okres 4 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2011 r.

 

   - Szkoły Podstawowej w Szyldaku Panu Robertowi Pestkowskiemu na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Szkoły Podstawowej w Wygodzie Panu Ryszardowi Brzózce na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Szkoły Podstawowej w Zwierzewie Pani Elżbiecie Jaglińskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r

 

   - Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie Pani Marii Jolancie Zabłotnej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2012 r.

 

   - Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach Pani Ewie Małgorzacie Iwanickiej na okres 1 roku, tj. od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

 

1. Gimnazjum w Lipowie

 

2. Zespołu Szkół w Samborowie

 

3. Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

 

2/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 

4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

 

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304/, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

7/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

8/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm./.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

 

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

 

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

 

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikującego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

 

7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304/, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166, poz.1611/,

 

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.1271/ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

12/ informację o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 30 lipca 1990 r. - w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. ( zgodnie ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie do dnia 04 czerwca 2007r., na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24 z nazwą placówki, której konkurs dotyczy.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostróda.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.05.2007, ostatnia aktualizacja: 22.08.2007, odsłon: 1 002


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429879
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości