Nasz znak: RGP.6840.34.2011                                                      Ostróda, 19 grudnia 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 09 grudnia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 506/14 o pow. 0,2464 ha, położonej w obrębie Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043733/3.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osoby, która wpłaciła wadium.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 35.000,oo zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 35.350,oo zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Zbigniewa i Grażynę Haratym.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 grudnia do 28 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.34.2011

Ostróda, 24 października 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 55/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 506/14 o pow. 0,2464 ha, położonej w obrębie Samborowo, miejscowości Zabłocie.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043733/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotowa działka położona jest w południowo-wschodniej części wsi Samborowo, przy granicy z gruntami lasów państwowych Nadleśnictwa Miłomłyn w obrębie Wirwajdy gm. Ostróda. Działka sklasyfikowana jako rola klasy V. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, przyległa niewielkim odcinkiem granicy do drogi gminnej z Samborowa do Tyrowa i położona w odległości ok. 1 km od skrzyżowania tej drogi z krajową Nr 16 trasy Olsztyn – Grudziądz. Przyległy teren zabudowany jest kolonią domów jedno- i wielorodzinnych, wyposażony w energię elektryczną, wodociąg wiejski, linię telefoniczną i kanalizację lokalną (szamba indywidualne).

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony jest na cele rolne.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 350,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 09 grudnia 2011 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 05 grudnia 2011 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 27 października 2011r. do 05 grudnia 2011r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 27 października 2011 r. 

 

Informacje tel./89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 27.10.2011, ostatnia aktualizacja: 20.12.2011, odsłon: 651

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270532
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved