Nasz znak: RGP.6840.17.2011                                           Ostróda, 28 stycznia 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 stycznia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44884.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 65.500,oo zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 stycznia do 08 lutego 2011 r.

 

Nasz znak: RGP.6840.16.2011                               Ostróda, 28 stycznia 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 stycznia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44883.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 65.500,oo zł

/słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 stycznia do 08 lutego 2011 r.

 

Nasz znak: RGP.6840-15/11                                                  Ostróda, 28 stycznia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.  W dniu 21 stycznia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/69 o pow. 0,1050 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44882.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 65.500,oo zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 66.160,oo zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Ilona i Tomasz Zglińscy.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 31 stycznia do 08 lutego 2011 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.14.2011       Ostróda, 28 stycznia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 stycznia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44881.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 64.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 stycznia do 08 lutego 2011 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840-13/11           Ostróda, 28 stycznia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 stycznia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/67 o pow. 0,1093 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44880.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.500,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 69.190,oo zł /słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych/.

 

3. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Rafała i Martę Kuberskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 31 stycznia do 08 lutego 2011 r.

 

 

Ogłoszenie

 

Nasz znak: RGP.72241-67,68,69,70,71/2010

Ostróda, 09 grudnia 2010 r.

 

 

                Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 104/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonych jako działki:

 

-         Nr 144/67 o pow. 0,1093 ha, KW 44880;

-         Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, KW 44881;

-         Nr 144/69 o pow. 0,1050 ha, KW 44882;

-         Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, KW 44883;

-         Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, KW 44884.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta. W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenie na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren dla którego należy opracować mpzp.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

-         Nr 144/67 o pow. 0,1093 ha, cena wywoławcza 68.500,- zł, wadium 6.000,-zł,

-         Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, cena wywoławcza 64.000,- zł, wadium 6.000,-zł,

-         Nr 144/69 o pow. 0,1050 ha, cena wywoławcza 65.500,- zł, wadium 6.000,- zł,

-         Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, cena wywoławcza 65.500,- zł, wadium 6.000,- zł,

-         Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, cena wywoławcza 65.500,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 21 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

-         Nr 144/67 - o godz. 900

-         Nr 144/68 - o godz. 1000

-         Nr 144/69 - o godz. 1100

-         Nr 144/70 - o godz. 1200

-         Nr 144/71 - o godz. 1300

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia
17 stycznia 2011r. włącznie
w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 22 grudnia 2010r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo,
 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 14 grudnia 2010r. do 17 stycznia 2011 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 14 grudnia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: ŁucjaFafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 14.12.2010, ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, odsłon: 1 181

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270603
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved