Nasz znak.: RGP.72241-36/2010                Ostróda, 29 listopada 2010 r.

 

Informacja o odwołaniu przetargu

 

Wójt Gminy Ostróda odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, oznaczonej jako działka Nr 22/2 o pow. 0,1095 ha, wyznaczony na dzień 03 grudnia 2010 r. na godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda - ogłoszenie z dnia 25 października 2010 r. znak: RGP.72241-36/2010.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest błąd zawarty w ogłoszeniu w zakresie ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości.

 

Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu. W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.

 

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej.

 

 

Nasz znak: RGP.72241-36/2010                                Ostróda, 25 października 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 50/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, oznaczonej jako działka Nr 22/2 o pow. 0,1095 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 3500 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka Nr 22/2 usytuowana jest w północnej części wsi Lubajny, przy drodze gruntowej w kierunku Międzylesia. Działka jest obszarem dawnego siedliska w gospodarstwie rolnym. Na działce znajdują się porośnięte trawami i krzewami nadziemne resztki fundamentów czy podmurówek. Generalnie obszar porośnięty samosiejkami różnego rodzaju drzew i krzewów. Działka jest usytuowana wyżej niż przyległa do niej droga, dzięki czemu posiada dobre naświetlenie. W ewidencji gruntów i budynków działka zapisana jako Lz-RV. Teren sąsiedni jest zaopatrzony w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne, strefa rozwoju funkcji osadniczych. Teren dla którego należy opracować mpzp.”

 

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 270,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 03 grudnia 2010 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 29 listopada 2010r. włącznie w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Lubajny.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 28 października 2010r. do 03 grudnia 2010r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 28 października 2010r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 28.10.2010, ostatnia aktualizacja: 29.11.2010, odsłon: 1 063


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582266
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości