Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

 Wójt Gminy Ostróda informuje, że na kandydatów na rachmistrzów spisowych zostały wybrane następujące osoby:

 

 1. Łucja Fafińska.

 

 2. Ewelina Ignaczewska.

 

 3. Marta Romanowska.

 

 4. Joanna Liberacka.

 

 5. Tomasz Kosecki.

 

 6. Grzegorz Ślusarczyk.

 

Ponadto na liście rezerwowej:

 

1. Karol Hładyszewski.

 

 

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

17 grudnia 2010 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

 

W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

I. Rachmistrze spisowi zostaną powołani przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego szkolenia oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 

1. Ukończone 18 lat.

 

2. Co najmniej średnie wykształcenie ( wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem).

 

3. Pełna sprawność fizyczna.

 

4. Umiejętności interpersonalne ( łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzenie zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzany wywiad).

 

5. Dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność.

 

6. Umiejętność organizowania pracy własnej.

 

7. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, korzystania z systemu GPS i wykorzystywania map cyfrowych.

 

8. Znajomość terenu gminy.

 

III. Zakres pracy rachmistrza spisowego:

 

1. Odbycie szkolenia zakończonego egzaminem.

 

2. Odbycie obchodu przedspisowego.

 

3. Udział w odprawie przedspisowej.

 

4. Dokonanie spisu.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się przenośnym urządzeniem elektronicznym typu hand – held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS oraz moduł aplikacji zarządczej ( kalendarz pracy).

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Zgłoszenie zawierające dokładne dane adresowe kandydata, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące wykształcenia oraz zatrudnienia (lub ewentualne posiadanie statusu bezrobotnego, pobieranie renty, emerytury).

 

2. Kopia świadectwa potwierdzająca wykształcenie.

 

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

4.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie, przesłać pocztą na podany wyżej adres lub drogę elektroniczną na adres e-mail: do dnia 15 grudnia 2010r.

 

VI. Ogłoszenie o wyniku naboru:

Wyniki naboru zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).

 

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie gminy Ostróda wynosi 6 osób.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Wzory oświadczeń:

 

Oświadczenie

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. NR 101, poz. 926 z późn. zm. )

 

 

                                                                     ..................................................................................

                                                                                                                 (miejscowość, data, podpis)

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a

...............................................................................................................................................

zamieszkały/a

...............................................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ............. Nr ...................................

wydany przez .......................................................................................................................

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe).

 

 

                                                                       ................................................................................

                                                                                                                (miejscowość, data, podpis)

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a

...........................................................................................................................................

zamieszkały/a

..........................................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym seria ............ Nr ..............................

wydany przez ...................................................................................................................

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do 3 lat za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

 

                                                   ....................................................................................................

                                                                                                 (miejscowość, data, podpis)

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 06.12.2010, ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, odsłon: 1 126


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302230
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości