Nasz znak : RGP-7624/3/2009

Ostróda, dnia 6 listopada 2009 r.

 

Decyzja nr 9/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Firmy GIGA w Olsztynie ul. Grunwaldzka 14B/38, 10-124 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Leszka Szymańskiego, działającego z upoważnienia Stowarzyszenia Społeczno - Gospodarczego „Bursztynowa Droga„ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda oraz opinii:

 

- Starosty Ostródzkiego w Ostródzie pismem z dnia 16 września 2009 r. znak: RLŚ-7633-62/09,

 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, opinii sanitarnej z dnia 14 września 2009 r. znak: ZNS/4316-76/2/09,

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2009 r. znak : RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-137/09/rg

 

Orzekam

 

1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda

i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Rodzaj przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi ulicy Bursztynowej (nawierzchni jezdni i chodników) wraz z odwodnieniem, przewidziana do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25, 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo oraz działce nr 588 położonej w obrębie nr 1 miasta Ostródy.

 

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Przedsięwzięcie będzie obejmowało działki o numerach:

 

- nr nr 145/6, 147/25, 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś,

 

- nr 588 położonej w obrębie nr 1 miasta Ostródy.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

1. Zorganizować zaplecze techniczne budowy oraz prowadzić drogę techniczną zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu. Organizować roboty w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych.

 

2. Drogi dojazdowe do placu budowy należy wytyczyć w oparciu o istniejącą sieć komunikacyjną.

 

3. Zaplecze techniczne budowy i bazy materiałowo - sprzętowej należy zlokalizować poza:

 

- obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym Obszarami Natura 2000,

 

- bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

 

- terenami podmokłymi, ciekami wodnymi,

 

- sąsiedztwem Jeziora Drwęckiego.

 

4. Place postojowe dla maszyn i środków transportu, należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu substancjami ropopochodnymi.

 

5. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

 

a) powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, odpady należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić;

 

b) odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników, a następnie przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie w zakresie świadczonych usług;

 

c) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej /między 6.00 - 22.00/;

 

d) inwestycję należy realizować z minimalnym zajęciem terenu oraz z maksymalną ochroną roślinności;

 

e) sprzęt budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsięwzięcia winien zabezpieczenia przed emisją spalin i energii;

 

f) na etapie budowy należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi zajmującej się wykonaniem robót budowlanych;

 

g) teren po wykonaniu robót ziemnych, po zapleczu budowy i parku maszynowym przywrócić do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia;

 

h) ścieki bytowe z zaplecza budowy należy gromadzić w przenośnych kabinach WC, opróżnianych przez firmę posiadającą stosowne zezwolenie;

 

i) w obrębie systemu korzeniowego drzew wykopy należy prowadzić ręcznie, w razie konieczności zastosować przeciski. Wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych;

 

j) nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów pod koronami drzew;

 

k) wykonując wykopy należy górną warstwę próchniczą o miąższości 20-30 cm zdjąć osobno, a po zasypaniu wykopu gruntem mineralnym - rozplantować humus na naruszonej powierzchni;

 

l) wycinki drzew dokonać poza okresem lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 sierpnia do 31 marca (jeżeli będzie planowana wycinka),

 

m) w przypadku natknięcia się w trakcie robót ziemnych na nierozpoznane stanowiska archeologiczne, należy wstrzymać roboty na tym odcinku i powiadomić służby konserwatorskie;

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

Projekt budowlany winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art.76 tej ustawy nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w szczególności dotyczy to wykonania wymaganych przepisami środków technicznych chroniących środowisko i zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Dlatego ustala się co następuje :

 

a) istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi poszczególnych dysponentów sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz uzgodnieniami właścicieli sąsiadujących posesji,

 

b) zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej, stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania. Materiały i technologia wykonania winna zapewnić szczelność sieci kanalizacyjnej,

 

c) wytworzone podczas fazy eksploatacji odpady magazynować selektywnie w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

 

d) odprowadzenie wód opadowych zaprojektować do sieci kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do powyższej grupy zakładów.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

VII. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie

 

Pismem datowanym 25 maja 2009 r. a złożonym w tut. Urzędzie w dniu 1 czerwca 2009 roku Firma GIGA w Olsztynie ul. Grunwaldzka 14B/38, 10-124 Olsztyn reprezentowana przez Pana Leszka Szymańskiego, działającego z upoważnienia Stowarzyszenia Społeczno - Gospodarczego „ Bursztynowa Droga „ złożył wniosek i informację o przedsięwzięciu w zakresie określonym art. 49 ust. 3 ustawy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda. Obwieszczeniem w dniu 3 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 46a POŚ, poinformowano społeczeństwo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez wywieszenie na tablicach siedzibie Urzędu Gminy Ostróda i w miejscu gdzie planowana jest inwestycja (tj. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo) oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy - organu prowadzącego postępowanie. Strony postępowania nie wniosły żadnych uwag ani wniosków. Informację o wniosku umieszczono też w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Ostróda pod pozycją w wykazie ogólnym 2/2009.

 

Planowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia poza obszarami włączonymi do sieci obszarów Natura 2000 oraz uwzględniając rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego lokalnie do miejsca, nie jest prawdopodobne, aby przedsięwzięcie to mogło znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000.

 

Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest w niewielkiej odległości od obszarów objętych ochroną Natura 2000.Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie pismem dnia 3 sierpnia 2009 r. wystąpił o wydanie opinii, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do jego ewentualnego zakresu do Starosty Powiatowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Na tej podstawie uzyskano opinie tych organów i tak:

 

- Starosta Powiatu Ostródzkiego wydał postanowienie z dnia 16.09.2009 r. znak: LŚ.7633-62/09 stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie - pismo z dnia 14.09.2009 r. znak: ZNS-4316-76/2/09 stwierdzające brak konieczności sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu

na środowisko.

 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał postanowienie z dnia 18 sierpnia 2009 r. znak : RDOŚ-28-WSTE-6613-0003-137/09/rg stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ prowadzący postępowanie uznał brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydał postanowienie w dniu 12 października 2009 r. o wydanym postanowieniu zawiadomiono strony oraz wywieszono je na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda i na terenie sołectwa Mała Ruś w miejscowości Wałdowo gdzie prowadzona będzie inwestycja, jak również umieszczono na stronie BIP. Do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęło zażalenie na wydane postanowienie.

 

Dnia 16 października 2009 r. poinformowano społeczeństwo / na podstawie art. 10 § 1 kpa / o możliwości zapoznania się z wnioskiem i postanowieniami oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w terminie od 18 października 2009 r. do 28 października 2009 r.

 

Dnia 6 listopada 2009 r. zawiadomiono na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji no środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko społeczeństwo o wydaniu niniejszej decyzji, treść decyzji zamieszczono na stronie www.ugostroda.24pl.

 

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział ponad 20 stron, zostały one zawiadomione o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie - zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 72 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy - obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscowości Wałdowo, gdzie prowadzone będzie przedsięwzięcie oraz na stronie internetowej BIP.

 

Analizując zebrane dokumenty w sprawie należy uznać, że inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływała na środowisko, w tym na przyrodę ożywioną i nieożywioną, zdrowie ludzi oraz dobra materialne. W ocenie organu nie będzie ona znacząco oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których Wyznaczony został obszar Natura 2000.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska - wód gruntowych i powierzchniowych.

 

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

 

Informacja o planowanym przedsięwzięciu stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

W myśl art.46 ust.4b POŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.46 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Zgodnie z art.46 ust.4c termin, o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W myśl art. 56 ust.9 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art.46 ust.4 pkt 2-9 ustawy POŚ.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

 

Załączniki:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Kopia mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1: 500 z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy decyzja.

 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Społeczno Gospodarcze „ Bursztynowa droga „

GIGA Leszek Szymański

10-124 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 14B/38

2. Gmina Ostróda,

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1

3. Gmina Miejska Ostróda

14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24

4. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art.. 49 Kpa, w związku

z art. 74 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji.

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

3. a/a.

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Ostróda

znak : RGP-7624/3/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą - „Budowa drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda„

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa ulicy Bursztynowej (nawierzchni jezdni i chodników) wraz z odwodnieniem w miejscowości Wałdowo. Droga o jezdni szerokości 5,0 m z obustronnym chodnikiem szerokości 1,5 m. Na odcinku odgałęzienia ulicy jezdnia szerokości 3,5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 1,5 m. Nawierzchnia projektowanej jezdni, chodnika oraz wjazdów na teren przyległych posesji zostanie wykonana z kostki betonowej typu „POLBRUK„.

 

Łączna długość ulicy o jezdni szerokości 5,0 m wynosi 426,54 m a ulicy o jezdni szerokości 3,5 m wynosi 37,13 m. Przebieg ulicy przewidziano w obrębie pasa drogowego istniejącej ulicy o nawierzchni utwardzonej gruntowej.

 

Odwodnienie projektowanej ulicy Bursztynowej przewidziano systemem kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej. Przewidywana ilość odprowadzanych wód opadowych z projektowanej ulicy - 65 l/s, Średnice projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 200 - Dn 315 mm. Sieć kanalizacji deszczowej prowadzona będzie przez następujące działki nr : 147/25, 145/6 i 142/2 w miejscowości Wałdowo i na działce nr 588 obręb nr 1 miasta Ostródy. W związku z budową ulicy konieczna jest przebudowa fragmentów istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy Dn 110 mm PE oraz kilku przyłączy gazowych Dn 40 mm PE.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2009, ostatnia aktualizacja: 19.01.2010, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952898
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości