Zarządzenie Nr 110/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 lipca 2019 r.
 
w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Wygoda
 
    Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z § 28 ust. 1 i ust. 3 statutu sołectwa Wygoda, stanowiącego załącznik Nr 36 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 3393 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Zarządza się na dzień 1 sierpnia 2019 r., godz. 1800 wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Wygoda w związku ze złożoną pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa.
 
    2. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru sołtysa zostanie podane do wiadomości mieszkańców sołectwa Wygoda w sposób w sołectwie zwyczajowo przyjęty.
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.07.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.07.2019, ostatnia aktualizacja: 08.07.2019, odsłon: 122

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673291
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved